Despre Creanțe

Introducere

Am încercat supun atenției și discuțiilor o chestiune care deși în aparență nu prezintă o structură complexă, în practică a favorizat numeroase discuții în instanță și numeroase confuzii în înțelegerea sau acceptarea de către părți a drepturilor pe care le dețin dar mai ales întinderea acestora. 


În principiu subiectul este dezvoltat pe o simplă catalogare a creanțelor din cadrul unei proceduri de insolvență și a deținătorilor acestora (creditorii) în funcție de un singur criteriu.


Acest criteriul este TIMPUL. Mai exact, MOMENTUL la care se nasc drepturile de creanță în funcție de un singur moment esențial: deschiderea procedurii.


Mergând mai departe și aplicând aceste elemente simple, obținem o împărțire dihotomică a creanțelor și creditorilor.

În mod firesc, acestea se clasifică astfel:

  1. Creanțe născute înainte de deschiderea procedurii, numite și “creanțe istorice.
  2. Creanțele născute după deshiderea procedurii, cunoscute ca și creanțe curente.

Evident, legea clasifică aceste creanțe istorice în alte nouă categorii (art. 161), dar aceasta nu face obiectul acestei cercetări.

În mod obligatoriu, deținătorul unor creanțe este prin puterea Legii nr. 85/2014 ceea ce la art. 5, pct. 9 se definește foarte clar „creditor îndreptățit participe la procedură
.

„Creditor îndreptăţit să participe la procedură este acel titular al unui drept de creanţă asupra averii debitorului, care a înregistrat o cerere de înscriere a creanţei, în urma admiterii căreia acesta dobândeşte drepturile şi obligaţiile reglementate de prezenta lege pentru fiecare stadiu al procedurii. Calitatea de creditor încetează ca urmare a neînscrierii sau a înlăturării din tabelele creditorilor întocmite succesiv în procedură, precum şi prin închiderea procedurii; au calitatea de creditor, fără a depune personal declaraţiile de creanţă, salariaţii debitorului”.

Particularitatea creanțelor născute după deshiderea procedurii (creanțele curente”) este dată de faptul în condiții ideale – ele se achită în termenul special de 60 de zile.


Deținătorul acestor creanțe este catalogat ca și creditor curent, deși din punctul meu de vedere o titulatură mai fericită ar trebui fie de „furnizor/partener comercial al debitorului insolvent”.

rămânem totuși cu „creditorul curent”, propunerea fiind aceea de a îi acorda atenție în comparație directă cu „creditorul istoric”.

Creanțele istorice și creditorii istorici


Creanțele istorice sunt acceptate la masa credală după ce în cadrul procedurii se verifică (de către practicianul în insolvență șidacă e cazul – de către instanță) întrunirea cumulativă a condițiilor de a fi certe, lichide și exigibile.

Acceptarea la masa credală se materializează prin înscrierea acestora în tabelul obligațiilor, în cuprinsul cărora ele se clasifică pe categoriile stabilite de lege.

Interesantă este situația specială acordată creanțelor garantate care se înscriu diferențiat în funcție de valoarea evaluată a garanției. 


Creditorii istorici se diferențiază la rândul lor pe diverse criterii (creanțe garantate sau ne-garantate, bugetare, chirografare, etc.) dar în lumina prezentei discuții ei compun corpul creditorilor istorici. 


Astfel, creditorii istorici au o suită de drepturi ce decurg din însăși definirea lor de către legea insolvenței. Ei sunt participanți la procedură. 


Participarea la procedură are următoarele caracterisitici: 


  • Actele de „participare” la procedură se circumscriu scopului procedurii (art. 2/acoperirea pasivului debitoarei) și se vor subsuma întotdeauna naturii procedurii de insolvență, mai cu seamă aspectelor colective și concursuale ale acesteia. Mai exact, creditorii participanți la procedură acționează (la modul ideal/teoretic) în primul rând pentru ca desfășurarea procedurii găsească soluția optimă de a-și realiza scopul și apoi, în subsidiar, realizarea propriului drept de creanță.

Perspectiva legiuitorului în această materie este aceea binele colectiv este superior binelui individual. În egală măsură, aceasta este dublată de perspectiva unei onestități a creditorilor.

Mecanismele specifice procedurii exemplifică și întăresc această perspectivă, deși rămâne o perspectivă teoretică.

Exemplul cel mai clar dar și cel mai friabil din punctul de vedere al unei conduite oneste este votul planului de reorganizare: adunarea creditorilor votează ca totalul creditorilor ia mai puțin dar, în acest fel consolidându-se probabilitatea de „a lua totuși ceva” (special precizez în paranteză faptul practica a demonstrat interesul individual poate ajunge până la stadiul în care natura colectivă fie complet ignorată)
.

Un creditor istoric participă la procedurăexercită drepturile proprii creditorilor istorici – atfel: 


  • Fomulează cereri cu privire la aspecte relevante în cadrul procedurii

  • Formulează contestații (la creanțe; la măsurile luate de administratorul judiciar; la votul consemnat în Adunarea Creditorilor și în Comitetul Creditorilor)
  • Votează principalele măsuri luate în cursul procedurii

  • Votează planul de reorganizare al activității debitorului
  • Votează trecerea la procedura de faliment

Ca urmare a participării la procedură, un creditor se îndestulează în limitele și în proporția atingerii scopului procedurii.

Mai exact, el se îndestulează în conformitate cu algoritmul anume prevăzut de lege care constă în combinarea criteriilor (categorie creanță ce conferă rang de prioritate – între creditorii istorici – și cuantum procentual din categorie).

Creanțele curente și creditorii curenți

Creanțele curente nu se înscriu la masa credală.

Legiuitorul precizează acest aspect în clar, arătând faptul nu este necesară această înscriere câtă vreme acestea se nasc și se sting în timpul procedurii.

Înscrierea în orice formă la masa credală ar putea crea confuzii importante.

Creanțele curente se achită în conformitate cu documentele din care rezultă.
 Prin însăși natura lor, creanțele curente apar ca urmare a unei continuări a activității comerciale a debitorului, după data deschiderii procedurii de insolvență.

În consecință, în logica insolvenței, creanțele curente reprezintă costuri cu continuarea părții productive aparținând unei societăți comerciale supuse insolvenței și în mod firesc se nasc ca având un regim prioritar.

Acest regim prioritar se păstrează chiar și după deschiderea falimentului, acesta decurgând din perspectiva un creditor curent a „ajutat” un debitor aflat în insolvență, iar acest ajutor trebuie în mod obligatoriu compensat în caz de faliment.

Astfel, creditorul curent devine participant la procedură numai după data deschiderii procedurii de faliment.
 Pornind de la mecanismul sau efectul prezentat mai sus, ne apropiem de afirmația centrală pentru prezenta comparație: creditorul curent NU este creditor participant la procedură.

Bineînțeles, mulți dintre dvs., practicieni cu experiență în domeniu, nu vor fi impresionați de această afirmație.

Nici nu ați avea motive fiți câtă vreme operați cu toate instituțiile insolvenței în fiecare zi.

Totuși, am considerat necesar subiniez această realitate.

Nu atât pentru dvs. cât pentru foarte mulți dintre participanții la procedură, care încadrându-se fie în una fie în cealaltă dintre categoriile analizate aici, încearcă speculeze unele confuzii ce pot apărea în practică.


Deci, creditorul curent nu participă la procedură. Înainte de asta, el obține calitatea de creditor curent, fie prin acceptarea creanței sale de către debitoarea în insolvență/de către administratorul judiciar, fie prin admiterea de către instanță a unei cereri de plată formulată de către creditor.


Este și normal ca legea nu îi confere acestuia un regim similar cu acela al “creditorului istoric” câtă vreme acesta se îndestulează exclusiv din desfășurarea activității curente a debitoarei.


Pentru creditorul curent faptul partenerul său comercial este o societate aflată în insolvență nu are nici o relevanță.

Desfășurarea raportului juridic, dintre un creditor curent și debitor în insolvență, are loc în aceleași condiții și cu aceleași termene dacă aceasta s-ar desfășura între două societăți comerciale/comercianți normali – în funcțiune.


Prin urmare, creditorul curent nu se poate manifesta în planul procedurii precum un creditor istoric pe tot parcursul primelor faze ale procedurii.

Mai mult, el nu are motive/nu justifică un interes legitim pentru a avea o implicare mai adâncă în desfășurarea procedurii de insolvență.

În egală măsură, unui creditor curent nu i se poate opune natura colectivă și concursuală a acesteia.


Dacă
creditorul istoric are o paletă mai amplă de drepturi, drepturile creditorului curent în cadrul procedurii de insolvență sunt limitate. Acestea sunt:


  • dreptul de a fi îndestulat imediat (în cadrul activității curente a debitoarei) în conformitate cu documentele pe care își întemeiază creanța
  • dreptul de a cere deschiderea procedurii de falimentdacă în termen de 30 de zile de la scadența creanței sale (curente) nu primește banii

El nu are nici unul din drepturile creditorului îndreptățit participe la procedura insolvenței, drept pentru care nu are calitate procesuală activă de a formula alte cereri. 


Formularea cererii de deschidere a falimentului

Este singura cerere din arsenalul creditorului curent.

Se identifică specific situația în care, neefectuarea plății creanței născute în cursul procedurii de insolvență în termen de 60 de zile de la scadență, cu condiția fi fost recunoscută existența și exigibilitatea acesteia de către practicianul în insolvență, în cadrul cererii de plată sau prin hotărâre judecătorească pronunțată de judecătorul sindic care soluționează contestația împotriva refuzului, îndreptățește creditorul respectiv solicite trecerea la procedura de faliment.

Cererea de trecere la procedura de faliment formulată în aceste condiții urmează regulile și criteriile impuse de lege la definirea cererilor de deschidere a procedurii de insolvențădepășirea valorii pragului minim de 40.000 lei.

Această dispoziție este valabilă atât pentru ipoteza formulării cererii de trecere la faliment în perioada de observație cât și în perioada de reorganizare (ipoteza derulării defectuoase a unui plan de reorganizare).


În loc de concluzii

Am considerat ca fiind foarte utilă realizarea unei discuții pornind de la ierarhizarea creditorilor după criteriul timpului.

Clarificările aduse de o astfel de comparație aduc un plus de perspectivă în practica insolvenței, tocmai pentru se întâlnesc multe situații în care unii creditori curenți emulează aparența de creditor îndreptățit participe la procedură și viceversa și, desi soluția firească poate părea simplă (excepția lipsei calității procesuale active), aceasta se poate ascunde în spatele complexității unor raporturi juridice ample.

***

Acest articol a fost publicat în septembrie 2017
. Am avut o deosebită satisfacție constat faptul această temă a generat un viu interes în cadrul evenimentului INSOL de la București.

Interesul manifestat de invitații din Europa s-a dovedit foarte viu și în același timp sincer, tocmai datorită faptului acest criteriu de analiză și comparație propus – adică TIMPUL în raport cu procedura noastră de insolvență depășească cumva specificitățile legislative naționale. 


Pentru mine, a fost la prima participare la un astfel de eveniment organizat de INSOL Europe, am avut chiar șansa ca acesta se desfășoare în București și țin precizez noi (practicienii în insolvență din România) am fost „la înălțime”, în primul rând colegii mei care au reușit probabil mult mai bine stimuleze interesul publicului.

Da, acest interes există. Filozofia unionistă europeană există și este minunată. Ca o ultimă tușă personală, îmi permit subliniez viitorul nostru se întrevede exact în centrul acestor discuții unde oameni din toată lumea discută împreună pentru găsirea unei ideale ”poteci de aur” care pentru noi, juriștii, se traduce în coerență, compatibiltate și armonie legislativă.

Bogdan Biter

Scroll to Top