Str. Popa Soare Nr.37

sector 2, Bucuresti

+40 21.320.75.10

contactati-ne

Licitatii - bunuri de vanzare Licitatii - bunuri vandute
Pagina:    1 2 34 5 6 7 8 9 10 11
VILA CRAIOVA, STR. G-RAL. DRAGALINA NR. 18

VILA CRAIOVA, STR. G-RAL. DRAGALINA NR. 18

Valoare pornire: 155.550 EURO

Imobil teren in suprafata de 564,10 mp si constructie in suprafata de 203 mp + magazie in suprafata de 30,16 mp situat in Craiova, Str. General Dragalina nr. 18, Jud. Dolj

Data licitatiei: 16.03.2016 Tip licitatie: Licitatie publica Mod organizare: Licitatie saptamanala Lichidator: Florea Virgil Cornel

Descarca publicatia

detalii

NEGOCIERE DIRECTA CU SUPRAOFERTARE TEREN + CLADIRI SC DANUBIANA SA

NEGOCIERE DIRECTA CU SUPRAOFERTARE TEREN + CLADIRI SC DANUBIANA SA

Valoare pornire: 1.457.500 EURO, fara TVA

Teren in suprafata totala de 46.657 mp, cladiri in suprafata totala de 26.417 mp si cote indivize aferente acestora, situate in Popesti-Leordeni, Sos. Oltenitei nr. 181, Jud. Ilfov, in incinta SC DANUBIANA SA.

Data licitatiei: 17.03.2016 Tip licitatie: Licitatie directa Mod organizare: Licitatie unica Lichidator: Florea Virgil Cornel

Descarca publicatia

detalii

TEREN 3.315 MP COM BAICULESTI, ARGES - DUO CONSULTANT SRL

TEREN 3.315 MP COM BAICULESTI, ARGES - DUO CONSULTANT SRL

Valoare pornire: 10.400 LEI

Teren intravilan in suprafata de 3.315 mp, neintabulat, situat in Sat Argesani, Com. Baiculesti, Jud. Arges

Data licitatiei: 26.03.2021 Tip licitatie: Licitatie publica Mod organizare: Licitatie saptamanala Lichidator: Preoteasa Catalin

Descarca publicatia

detalii

TEREN INCINTA DANUBIANA

TEREN INCINTA DANUBIANA

Valoare pornire: 253.650 EURO

Subscrisa, CONSULTA 99 SPRL, cu sediul în București, str. Popa Soare nr.37, sector 2, lichidator judiciar al societății DANUBIANA S.A.-în faliment, cu sediul în șoseaua Olteniței nr.181, Popești-Leordeni, județul Ilfov, desemnat conform Sentinţei Civile numărul 476 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia a – VII - a Comercială în dosarul numărul 37936/3/2006, în şedinta publică din data de 01.02.2008,

ANUNȚĂ

 

Scoaterea la licitație publică a imobilelor aflate în patrimoniul socității DANUBIANA SA – in faliment, toate situate în orasul Popesti- Leordeni, sos. Oltenitei nr.181, judetul Ilfov,  aprobate spre valorificare, în condițiile propuse  prin raportul privind modalitatea de valorificare a bunurilor  și a regulamentului de vânzare publicat in B.P.I. numarul 4115 din data de  28.02.2020 și aprobat de Adunarea Creditorilor debitoarei Danubiana S.A. în data de 05.03.2020, data a bunurilor imobile arătate mai jos, respectiv:

1. Teren în suprafață de 5.557 mp., având categoria de folosință curți construcții și instalația de preepurare aflată pe acesta, respectiv, separatoare de grăsimi și produse petroliere și platforme de deshidratare nămol, stația finală de ape meteorice, decantorul pentru ape uzate; acestea vor fi preluate cu obligația menținerii în stare de funcționare, potrivit  prin avizul de mediu numărul 02 din data de 21.12.2009, emis de Agenția Pentru Protecția Mediului Ilfov la încetarea activitații Danubiana S.A.- în faliment, respectiv, “Mentinerea în bună stare de funcționare a sistemelor de canalizare si instalațiilor de preepurare (separatoarele de produse petroliere, stația finală de ape meteorice, decantorul pentru ape uzate), asigurarea calitații și monitorizarea apelor evacuate.” ; terenul  este grevat și de existența altor construcții speciale, rețele de canalizare, foraj/puț, rețele aucțiune apă, cablu electric, ce au fost valorificate în cote indivize către terțe părți și sau urmează a fi valorificate în cote și sau în exclusivitate către terțe părți, pentru care urmează a se consititui drepturi de superficie, uz si servitute,  identificat cu numarul cadastral 121126, intabulat în cartea funciară a UAT Popești – Leordeni numărul 121126; Prețul minim de pornire este de 111.000 euro, fără TVA, cu privire la TVA se aplică dispozițiile din codul fiscal;

2. Terenul în suprafață de 8.463 mp, are o formă neregulată, 8.463 mp, având o formă neregulată, figurată în anexa atașată, respectiv pe o lungime de cca 288 m cu o lățime de 6,63m pe o lungime de   200 m cu o lățime de 27 m și pe o lungime de 129 m cu o lungime de 9,62 m.  Pe lotul ce este prezentat ca avand o lungime de cca 288 m cu o lățime de 6,63 m – se află o linie ferata, cu o lungime de cca 355 ml, pentru care urmeaza a se obtine aprobarile legale pentru a fi dezafectată. Prețul minim de pornire este de 140.950 euro, fără TVA, cu privire la TVA se aplică dispozițiile din codul fiscal; Acest lot va fi format prin valorificarea a 4 loturi, din care două sunt intabulate, unul va proveni din dezmembrare iar unul urmeaza a fi intabulat, ca primă înscriere, după cum urmează mai jos:

            2.1..Teren în suprafață de 2.725 mp, având categoria de folosință curți construcții,  identificat prin numarul cadastral 111774, intabulat în Cartea Funciară a UAT Popesti Leordeni numărul 111774;

            2.2. Teren în suprafață de 2.018 mp, ce va rezulta din demembrarea terenului  intravilan, în suprafață de 6.487 mp, avand categoria de folosinta drum acces dinspre/inspre soseaua Industriilor, identificat cu numar cadastral 111775 înscris în Cartea Funciara UAT Popesti Leordeni 111775;

            2.3. Teren în suprafață de cca 1.244 mp, ce va rezulta din  intabularea ca prima înscriere, reprezentând diferență rămasă din imobilul cu număr cadastral 75 înscris inițial în cartea funciară 68, conform încheierii 2029 din nr.2029 din 1999, emisă de Judecatoria Buftea, în baza certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria MO3 nr.1396 din data de 29.09.1994 eliberat de Ministerul Industriilor și în baza Ordinului nr.1603 din data de 12.10.1995 eliberat de Ministerul Industriilor în conformitate cu H.G.1176 din 02.11.1990, iar construcțiile prin preluarea activelor, conform Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitaților economice de stat  ca regii autonome și societați comerciale;      

            2.4. Terenul extravilan, în suprafaţă de 2.476 mp., din măsurători 2.475 mp., și linia de cale ferată uzinală aflată pe acesta, cca 355 ml,  situate în orașul Popești – Leordeni, judetul Ilfov, fiind identificate, construcția linie ferată cu numărul cadastral 971-C1 și terenul cu numărul cadastral  971,  înscrise în Cartea Funciara nr. 106299 (număr vechi 638), prin  încheierea numărul 8971 din 2001 și respective 2353 din 2002. Terenul este afectat de existența unui cablu electric, proprietatea Baduc, pentru care Danubiana SA, promite că va semna, în formă autentică,  o promisiune, prin care va promite că  va constitui, în favoarea societății Baduc SA,  drepturile de superficie, uz și servitute, pe  o suprafață maximă de cca 175 mp., adică, pe o lungime de 175 ml. cu o lățime de 1 m;

3. Teren in suprafata de 168 mp, având categoria de folosință curți construcții, identificat prin numarul cadastral 111779,  intabulat în Cartea Funciară a UAT Popesti Leordeni numărul 111779; Prețul minim de pornire este de 1.700 euro, fără TVA, cu privire la TVA se aplică dispozițiile din codul fiscal;

Accesul la lotul 1 se face din drum public. Pentru accesul la loturile aratate la pct.2 și 3 se va face  prin alocarea unei cote  indivize lotul ce va fi dezmembrat  din drumul de acces, în suprafață de 6.487 mp,  identificat prin numarul cadastral 111775, aflat tot în proprietatea subscrisei, pentru care se va achita un pret de minim 9,5 euro/mp, fără TVA, cu privire la TVA se aplică dispozițiile din codul fiscal;

            Licitațiile se vor organiza, la ora 14,00,  în datele de: 31 martie 2020, 01 aprilie 2020, 02 aprilie 2020, 03 aprilie 2020 și 06 aprilie 2020. Licitația va înceta, cel mai devreme, la prima dintre situațiile ce urmează, fie la data la care bunul sau bunurile imobile vor fi adjudecate fie la ultima ședință anunțată (06 aprilie 2020). Licitațiile vor avea loc la sediul lichidatorului judiciar   din Bucuresti, Str. Popa Soare, nr. 37, ap. 4, sector 2.

            Prețurile sunt cele arătate pentru fiecare dintre bunurile imobile descrise mai sus la nr.crt.1, 2 și 3.

            Oricine pretinde vreun drept asupra oricăruia dintre bunurile prezentate mai sus, sunt somați ca în termen de 48 de ore înainte de prima zi de licitație, 30 martie 2020, stabilită pentru vânzare, să anunțe în scris lichidatorul judiciar cu privire la dreptul pretins, în caz contrar, intervine decăderea din acest drept, însemnând că lichidatorul judiciar nu mai poate lua în semaă cererea acestuia.

            Toți cei care vor să cumpere imobilul/imobilele sunt rugați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acest termen să prezinte oferta de cumpărare, dovada depunerii garanției de participare la licitație de minim 10% din prețul de pornire și a regulamentului de vânzare.

            Garanția de participare se poate depune în  cont bancar numărul RO12.RZBR.0000.0600.0864.3362, deschis pe numele DANUBIANA S.A. –în faliment, la Banca Raiffasein Bank Sucursala Decebal.

            Poate participa la licitație orice persoană are capacitate deplină de exercițiu precum și capacitate de a dobândi bunul/bunurile ce se vor vinde conform prevederilor art.842 și următoarele din  Cod pr.Civilă.

            Conform art.53 din Legea numărul 85/2006 privind procedura insolventei, bunurile instrainate de administratorul judiciar sau de lichidator, în exercitiul atribuţiilor sale prevazute de prezenta lege, sunt dobandite libere de orice sarcini.

            Alte informații și condiții complete de participare și adjudecare se găsesc în Dosarul de prezentare si regulamentul de vanzare, care se poate ridica de la sediul lichidatorului judiciar incepând cu  data de 16 martie 2020, zilnic in zilele lucratoare, intre orele 10 si 16,00, contravaloarea acestuia fiind de 1.000 lei, ce vor fi achitati la sediul lichidatorului judiciar. Relatii suplimentare la telefon: 021.320.75.10, 021.320.75.29, fax. 021.311.20.81.

Data licitatiei: 31.03.2020 Tip licitatie: Licitatie publica Mod organizare: Licitatie saptamanala Lichidator: Florea Virgil Cornel

Descarca publicatia

detalii

SPATIU COMERCIAL TANDAREI - 104 MP UTILI

SPATIU COMERCIAL TANDAREI - 104 MP UTILI

Valoare pornire: 107.250 lei

Spatiu comercial situat in Tandarei, Sos. Bucuresti, bl. 160, parter, Jud. Ialomita, in suprafata construita de 120 mp si suprafata utila de 104 mp.

Data licitatiei: 08.04.2016 Tip licitatie: Licitatie publica Mod organizare: Licitatie saptamanala Lichidator: Preoteasa Catalin

Descarca publicatia

detalii

Pagina:    1 2 34 5 6 7 8 9 10 11
Contactati-ne